Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie  

            

                                               Lista documentelor de interes public

 •  Organigrama Institutiei Prefectului judetul Maramures
 •  Ordinele prefectului, mai putin ordinele cu caracter personal
 •  Raport de activitate al Institutiei
 •  Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 si a  Legii nr. 52/2003, la nivelul judetului Maramures
 •  Strategia de dezvoltare a Institutiei Prefectului judetul Maramures,
 •  Comitetul judetean pentru situatii de urgenta Maramures,
 •  Planul de actiuni al Institutiei Prefectului judetul Maramures,
 •  Actele Comisiei de dialog social,
 •  Actele Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice a judetului Maramures,
 •  Lista serviciilor publice deconcentrate organizate la nivelul judetului Maramures,
 •  Documente de interes juridic,
 •  Bugetul anual,
 •  Bilantul anual,  
 •  Documente gestionate si /sau produse in cadrul institutiei.

                                         Documente gestionate şi/sau produse în cadrul  instituţiei conform Legii nr. 544/ 2001

– Serviciul Controlul Legalitatii Actelor, Contencios Administrativ, Apostila şi  Serviciul pentru Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu
1. Hotarari ale Consiliului Judetean si ale Consiliilor Locale, municipale, orasenesti si comunale
2. Dispozitii ale presedintelui CJ si a primarilor din judetul Maramures
3. Proceduri prealabile a contenciosului administrativ
4. Dosare de instanta in care Institutia Prefectului judetul Maramures sau Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului la proprietate privata asupra terenurilor Cluj au calitate procesuala, in cause aflate pe rolul Judecatoriei Baia Mare si a Judecatoriei Sighetu Maramatiei
 5. Dosare privind acte administrative emise de catre autoritati locale, atacate la instantele de contencios administrativ de catre prefectul judetului Maramures
6. Activitatea de aplicare a Apostilei de la Haga
7. Petitii si raspunsuri, in baza O.G. 27/2002
8. Hotarari ale Comisiei Judetene privind aplicarea legilor fondului funciar si acordarea de despagubiri pentru veteranii de razboi
9. Notificari in baza Legii nr. 10/ 2001
10. Cereri pentru acordarea de despagubiri in baza Legii nr. 290/2003
11. Raspunsuri la petitii, acte centrale si note de audienta.
 
– Serviciul Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Programe Europene, Relatii Publice 
1. Referate si circulare, note de informare, adrese
2. Rapoarte si evaluari in zona situatiilor de urgenta
3. Rapoarte de control in relatia cu serviciile publice deconcentrate de la nivelul judetului Maramures
4. Raspunsuri la sesizari si la petitii, in baza O.G. 27/2002
5. Ordine ale Prefectului judetului Maramures si notele de fundamentare ale acestora
6. Proiecte de hotarari de guvern, initiate de catre prefect si de catre presedintele Consiliului Judetean Maramures
7. Raportari anuale- activitatea conducerii institutiei
8. Informari cu privire la starea economica si sociala a judetului
9. Programul de dezvoltare economica a judetului
10. Secretariate tehnice comisii si Colegiul Prefectural
11.  Invitatii pentru evenimente diverse
12. Autorizatii colectare deseuri reciclabile
13. Propuneri de modificari legislative, in zona sociala
14. Hotarari ale Colegiului Prefectural al judetului Maramures
15. Buletine informative
16. Protocoale de colaborare
17. Invitatii pentru diverse evenimente
18. Instructaje ale autoritatilor locale, in domeniul afacerilor europene
19. Activitatea de primire în audienta la conducerea Institutiei
20. Raspunsuri la petitii adresate institutiei de catre autoritatile centrale si la cele adresate în baza O.G. 27/2002
21. Evidenta documentelor cu privire la raspunsurile la cererile depuse in baza Legii nr. 544/2001, privitor la liberul acces la informatiile de interes public
22. Documente, raportari, privitoare la aplicare dispozitiilor Legii nr. 544/2001, a H.G. nr.123/2002 si a Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica
23. Activitati de protocol, organizare evenimete cu caracter national si local
 
– Serviciul Economic, Resurse Umane  
1. Registrele de contabilitate
2. Registrele de mijloace fixe
3. Bonuri de natura stocurilor
4. Mijloace banesti si decontari/ dispozitii de plata, de incasare, registrul de casa  
5. State de salarii si alte drepturi de personal
6. Contabilitatea generala
7. Angajamente de plata
8.  Dosare de achizitii
9. Registul ordinelor prefectului, si documentatiile de fundamentare ale ordinelor emise de catre prefect
10. Dosare profesionale si de personal
11. Statul de functii si statul de personal
12. Fise de magazie, de inventar si PSI
14. Referate aprovizionare
15. Procese verbale de custodie
16. Borderouri arhiva
17. Bonuri de consum

– Cancelaria Prefectului
1. Materiale necesare organizarii sedintelor de lucru ale prefectului,
2. Sinteze mass-media, pentru informarea prefectului si a subprefectului,
3. Comunicate de presa,
4. Informari catre presa,
5. Documentare in vederea elaborarii raportului prefectului, referitor la stadiul indeplinirii obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare,
6. Documentarea prefectului cu privire la indeplinirea obiectivelor cuprinse in Strategia guvernamentala de imbunatatire a situatiei rromilor,
7. Elaborarea de sinteze urmare a intalnirilor prefectului cu reprezentantii societatii civile, ai sindicatelor, ai patronatelor si ai partidelor politice.

– Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Inmatricularea Vehiculelor
1. Permise de conducere;
2. Certificate de inmatriculare;
3. Autorizatii provizorii de circulatie;
4. Formulare folosite in activitatea de inmatriculare a vehiculelor si a eliberarii permiselor auto;
5. Situatii statistice;
6. Registrul judetean de evidenta a pasapoartelor;
7. Programul de lucru al Serviciului si programul de audiente al sefului Serviciului.
 
– Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenta Pasapoartelor Simple
1. Pasaport simplu; paşaport electronic;
2. Pasaport simplu pentru cetatenii romani din strainatate;
3. Dovada privind folosirea pasaportului;
4. Dovada privind clarificarea statutului juridic in raport cu Statul roman;
5. Programul de lucru al Serviciului si programul de audiente al sefului Serviciului